@
@
@
gamedaylocks
@gamedaylocks
155
Tweets
HG Score: 0.0
Neutral
Neutral
20 Nov 2016
avrillavigne
@avrillavigne
4,120
Tweets
HG Score: 0.0
Neutral
Neutral
30 Mar 2020
Daily HappyGrumpy Score
Correlation Matrix
Game Day Locks Avril Lavigne World Avg
Game Day Locks --- 0.000 0.000
Avril Lavigne 0.000 --- 0.000
World Avg 0.000 0.000 ---
Emotion Level
Correlation Matrix
Game Day Locks Avril Lavigne World Avg
Game Day Locks --- 0.000 0.000
Avril Lavigne 0.000 --- 0.000
World Avg 0.000 0.000 ---
Neg / Pos Balance
Correlation Matrix
Game Day Locks Avril Lavigne World Avg
Game Day Locks --- 0.000 0.000
Avril Lavigne 0.000 --- 0.000
World Avg 0.000 0.000 ---
Tweet Activity
Correlation Matrix
Game Day Locks Avril Lavigne World Avg
Game Day Locks --- 0.000 0.000
Avril Lavigne 0.000 --- 0.000
World Avg 0.000 0.000 ---