HG Score: 1.9
Happy
Happy
30 Nov 2018
Daily HappyGrumpy Score
Correlation Matrix
enit World Avg
enit --- 0.000
World Avg 0.000 ---
Emotion Level
Correlation Matrix
enit World Avg
enit --- 0.000
World Avg 0.000 ---
Neg / Pos Balance
Correlation Matrix
enit World Avg
enit --- 0.000
World Avg 0.000 ---
Activity
Correlation Matrix
enit World Avg
enit --- 0.000
World Avg 0.000 ---